ฝึกอบรม

เราเป็น บริษัท รักษาความปลอดภัย ที่ได้รับความไว้วางใจ จากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ มี บริการรักษาความปลอดภัย ที่ได้มาตรฐาน เป็นบริษัทรักษาความปลอดภัย ที่เชื่อถือได้มีเจ้าหน้าที่ มีความชำนาญที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรรักษาความปลอดภัยมาเป็นอย่างดี

การฝึกอบรมพนักงาน
หลักการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย เสริมสร้างความรับผิดชอบ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างอย่างเต็มความสามารถ
เสริมสร้างระเบียบและวินัยในการปฏิบัติงาน และรับคำสั่งเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซื่อสัตย์ สุจริต ต่อผู้ว่าจ้างและบุคคลทั่วไป ส่งเสริมการจ้างงานอย่างเป็นธรรม โดยพยายามให้สูงกว่ามาตรฐานทั่วไป ให้ความร่วมมือกับทางราชการ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยของสังคมไทย
หลักการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย

ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ระเบียบวินัย วิธีการรักษาความปลอดภัย
ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเบื้องต้น การประชาสัมพันธ์
ความรู้เกี่ยวกับการเขียนรายงานเหตุการณ์ การใช้เครื่องมือสื่อสาร
อบรมกฎหมายเบื้องต้น ว่าด้วยอำนาจการจับกุมของประชาชน
อบรมให้รู้จักผู้บังคับบัญชา/ผู้ว่าจ้าง
การฝึกระเบียบวินัย การแสดงความเคารพการฝึกระเบียบแถว
การฝึกสังเกตการณ์ จดจำตำหนิรูปพรรณคนร้าย
การฝึกช่วยชีวิตเบื้องต้น ด้านการป้องกันปราบปราม
ฝึกการต่อสู้ท่าบุคคลมือเปล่า การฝึกการตรวจค้น
จับกุม การฝึกการดับเพลิง
เข้ารับการอบรมกฎหมายเบื้องต้น และกฎหมาย ป.วิอาญา ว่าด้วยอำนาจการจับกุมของประชาชน
งานบริการ การอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่นการจราจร
การให้ความช่วยเหลือ การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี งานประชาสัมพันธ์
อบรมให้รู้จักผู้บังคับบัญชา / ผู้ว่าจ้าง
บอกทางหรือสถานที่ต่างๆภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
สร้างความเข้าใจใน กฎ ข้อห้ามของหน่วยงาน การใช้กริยา วาจาที่สุภาพเรียบร้อย

 1. เรามีระบบการบริหารจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ มีเจ้าหน้าที่สายตรวจตลอด24ช.ม
 2. เรามีศูนย์ปฏิบัติการ 24 ชั่วโมง ซึ่งคอยประสานและสั่งการ โดยมีเจ้าหน้าที่สายตรวจถูกวางตัวไว้ในโซนต่างๆอย่างเป็น ระบบ ซึ่งพร้อมรับคำสั่งจากศูนย์ปฏิบัติการในการเข้าระงับเหตุจากศูนย์ปฏิบัติการเมื่อได้รับคำสั่ง
 3. เราคัดเลือกพนักงานและตรวจสอบประวัติอาชญากร เพื่อเข้ารับการอบรมในวิชาชีพรักษาความปลอดภัย รวมทั้งปลูก จิตสำนึกในงานด้านรักษาความปลอดภัยอย่างครบถ้วน ก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า
 4. เรามีระบบการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเป็นระบบ เช่น สุ่มตรวจสารเสพติด การสุ่มตรวจ การปฏิบัติงาน รวมทั้งการขอความเห็นจากลูกค้าเป็นต้น
 5. เรามีการเปลี่ยนตัวพนักงานให้ภายในไม่เกิน 1 ชั่วโมงนับจากได้รับแจ้งจากลูกค้าถึงความบกพร่องและผลการปฏิบัติงานอันเป็นที่ไม่พึงพอใจ
 6. เรามีการประเมินผลความพึงพอใจจากลูกค้าทุกเดือนโดยผ่านการกรอกแบบสอบถาม และส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์เข้าพบลูกค้าเพื่อประเมินความพึงพอใจ เพื่อประเมินผลการปฏ่ิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษา
  ความปลอดภัยโดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

มาตราการในการควบคุมยานพาหนะมีการปฏิบัติ ดังนี้
จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำจุดทางเข้า-ออก ของอาคารสถานที่ มีหน้าที่ตรวจสอบบุคคลและสิ่งของต่างๆ บนยานพาหนะและควบคุมยานพาหนะที่ได้รับอนุญาตให้ผ่านเข้าไปในสถานที่โดยให้ใช้เส้นทางที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

 1. บริเวณลานจอดรถ
  ในบริเวณลานจอดรถของบริษัทหรือสำนักงานพนักงานรักษาความปลอดภัยจะคอยบริการอำนวยความสะดวกในด้านจราจร และจัดระเบียบเรียบร้อยทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการเข้า-ออก นอกจากนั้นแล้วยังจะคอยตรวจตรารถที่จอดอยู่ไม่ให้งัดแงะ และลักขโมยจากผู้ไม่ประสงค์ดีจากบุคคลภายนอก
 2. ในตอนกลางคืน
  ในตอนกลางคืน พนักงานรักษาความปลอดภัยจะเดินตรวจบริเวณรอบๆตัวอาคารตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อป้องกันคนร้ายจะเข้ามา งัดแงะขโมยทรัพย์สินภายในตัวอาคารหรือคอยสังเกตการณ์ต่างๆว่ามีสิ่งใดเกิดผิดปกติหรือไม่จะได้ทำการในทรัพย์สินของ กิจการแก้ไขเหตุการณ์นั้นให้กลับคืนสู่สภาพปกติเพื่อความปลอดภัย ในทรัพย์สินของกิจการ

คุณสมบัติพนักงานรักษาความปลอดภัย

• สัญชาติไทย
• เป็นชายหรือหญิง อายุ 18 – 55 ปี
• วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
• มีใจรักในการบริการ
• มีบุคคลค้ำประกันที่เชื่อถือได้และมีถิ่นฐานที่อยู่ที่แน่นอน
• สามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาไทยได้ สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้มาติดต่อหรือผู้ว่าจ้างได้
• สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นบุคคลพิการหรือวิกลจริต โรคติดต่อ ที่สังคมรังเกียจ
• ผ่านการทดสอบร่างกายและสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญของบริษัท
• ผ่านการอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยและการจราจรของบริษัทฯ (มีการฝึกอบรม/ทบทวนทุกปี)
• ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
• ผ่านการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาล (มีการตรวจสุขภาพประจำปี)
• ไม่เคยต้องโทษคดีอาญาหรือคดีร้ายแรงมาก่อน
• ไม่เป็นบุคคลที่มีหมายจับหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในความผิดอาญา
• ไม่ติดยาเสพติด
• ไม่ติดการพนัน

 1. พนักงานทุกคนต้องเข้ารับหน้าที่ให้ตรงเวลาโดยเคร่งครัด กรณีผลัดต่อไปไม่มาตามกำหนด หรือมาไม่ทันเวลา ห้ามออกจากหน้าที่ก่อนจนกว่าจะมีผู้มารับหน้าที่หรือได้รับอนุญาตจากบริษัท ฯ
 2. ต้องแต่งกายถูกต้องตามแบบบริษัทฯอยู่ตลอดเวลาของการปฏิบัติหน้าที่และสะอาดเสมอ ห้ามถอดหมวก ปลดอาวุธประจำการ หรือแต่งกายไม่สุภาพ พับขางกางเกง กลัดกระดุมเสื้อไม่ครบ
 3. ต้องตรวจความเรียบร้อยสถานที่ตลอดสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้รักษาความปลอดภัย ก่อนรับและรับส่ง หน้าที่กันทุกครั้ง ความเสียหายหรือสูญเสียใดๆ ของผู้ว่าจ้างหลังจากมีการลงชื่อมอบหน้าที่กันแล้วถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติหน้าที่นั้น
 4. ต้องวางตัวให้สง่างามองอาจผึ่งผาย พูดจาสุภาพอ่อนน้อม ไม่ปล่อยตัวเช่นนั่งอ่านหนังสือ ร้องเพลงแสดงกิริยาอาการ ไม่เหมาะสมต่อหน้าที่ เช่น หยอกล้อเล่นผู้อื่น หรือด่าว่าโต้เถียง
 5. ต้องทำความเคารพผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นของบริษัท และบุคคลระดับบริหารของผู้ว่าจ้างตามโอกาสสมควร
 6. ห้ามหลับ หรือนอนขณะปฏิบัติหน้าที่ ห้ามละทิ้งหน้าที่ทุกกรณี
 7. ห้ามพนักงานทุกคนสนิทสนมกับพนักงานหรือคนของผู้ว่าจ้างเกินควรหรือพูดคุยกันระหว่างปฏิบัติหน้าที่
 8. ต้องระมัดระวังตรวจตราดูแลสถานที่และทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างกวดขันตลอดเวลา
 9. ห้ามนำบุคคลภายนอก บุคคลใดที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าไปในบริเวณที่รับผิดชอบ หรือในบริเวณที่ให้มีการรักษาความปลอดภัย
 10. ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่ผู้ว่าจ้างให้ปฏิบัติไว้ด้วย
 11. ห้ามเล่นการพนัน ดื่มสุรา ของมึนเมา หรือเสพยาเสพติดในขณะปฏิบัติหน้าที่หรือมีอาการมึนเมาเนื่องจากดื่ม หรือเสพของดังกล่าว ขณะปฏิบัติหน้าที่
 12. ต้องระวังเอาใจใส่สังเกตตรวจค้นตัวบุคคลยานพาหนะตามหน้าที่อย่างถี่ถ้วนสม่ำเสมอมีประสิทธิภาพ
 13. ห้ามหยุดงานโดยไม่แจ้งบริษัททราบล่วงหน้าเว้นไว้แต่เจ็บป่วยกะทันหันโดยมีใบรับรองแพทย์ มาแสดง เรื่องฉุกเฉินต้องหยุดงานแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงและจะหยุดได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ แล้วเท่านั้น
 14. เมื่อเกิดเหตุร้ายต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบทันที และทำรายงานประจำวันตามระเบียบบริษัท

อุปกรณ์ที่จัดหาจากบริษัท
 1. สมุดรายงานเหตุการณ์ในแต่ละวัน
 2. พนักงานทุกคนแต่งกายสุภาพ พร้อมติดบัตรประจำตัวพนักงาน
 3. กระบอง,กุญแจมือ,ไฟฉาย,กะบองไฟจราจร
 4. เสื้อกันฝน,รองเท้าบูช,ร่มกันกันแดด
 5. วิทยุสือสาร
 6. อื่นๆที่ใช้เกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัย ตามความเหมาะสมกับหน้างาน
ว่าจ้าง2-6คนขึ้นไป
 1. เครื่องสแกนนิ้วมือเข้า-ออก ร.ป.ภ 1ชุดตลอดสัญาญ
 2. นาฬิกายาม ตรวจจุด5-10จุด 1ชุดตลอดสัญญา
 3. กล้อง360องศา
 4. แผงจราจร/กรวยจราจร
 5. กล้องวงจรCC-TV 4-8ตัว 1ชุดตลอดสัญญา