บริการของเรา

เราพร้อมจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีคุณภาพและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเข้าดูแลความปลอดภัยตลอดจนอำนวยความสะดวกให้ตรงตามนโยบาย ลักษณะงาน สถานที่ และตรงตามแผนงานความต้องการของท่าน โรงแรม คอนโด อพาร์เม้นท์ อาคารสำนักงาน บริษัท ห้างร้าน ออฟฟิส หมู่บ้านจัดสรร โรงเรียน โรงพยาบาล โรงงาน ลานจอดรถ อื่นๆ

บริษัท-สำนักงาน-ออฟฟิศ
1.บริเวณประตูเข้า-ออก
จัดพนักงานรักษาความปลอดภัยอยู่ประจำตลอดเวลา เพื่อบริการรถที่จะ ผ่านเข้า-ออก ให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัย นอกจากนั้นยังจะเป็นหน่วยประชาสัมพันธ์ให้กับผู้มาติดต่อธุรกิจให้ได้ทราบ ถึงหน่วยงาน หรือฝ่ายต่างๆ ของ บริษัท หรือสำนักงานว่าที่ทำการอยู่อาคารไหน ชั้นไหน เพื่อความสะดวกของผู้มาติดต่อ

2.บริเวณลานจอดรถ
ในบริเวณลานจอดรถของบริษัท หรือสำนักงาน พนักงานรักษาความปลอดภัย จะคอยบริการอำนวยความสะดวกในด้านจราจร และจัดระเบียบเรียบร้อยทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการเข้า-ออก นอกจากนั้นแล้วยังจะคอยตรวจตรารถที่จอดอยู่ไม่ให้งัดแงะ และลักขโมยจากผู้ไม่ประสงค์ดีจากบุคคลภายนอก

3.ในตอนกลางคืน
ในตอนกลางคืน พนักงานรักษาความปลอดภัยจะเดินตรวจบริเวณรอบๆ ตัวอาคารตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อป้องกันคนร้ายจะเข้ามางัดแงะขโมยทรัพย์สินภายในตัวอาคาร หรือคอยสังเกตการณ์ต่างๆ ว่ามีสิ่งใดเกิดผิดปกติหรือไม่ จะได้ทำการแก้ไขเหตุการณ์นั้นให้กลับคืนสู่สภาพปกติเพื่อความปลอดภัย ในทรัพย์สินของกิจการร

โรงแรม อพาร์เม้นท์ อาคารที่พักอาศัย
1.บริเวณประตูเข้า-ออก
จัดพนักงานรักษาความปลอดภัยอยู่ประจำตลอดเวลา เพื่อคอยอำนวยความสะดวกแก่ลุกค้าผู้มาพักอาศัย และคอยสังเกตุคนร้าย ที่อาจจะแอบแฝงเข้ามาแล้วลักลอบขึ้นไปบนตัวอาคารเพื่อทำการงัดแงะโจรกรรมทรัพย์สินของผู้มาอยู่อาศัยได้ ถ้าพบผู้ที่ น่าสงสัยจะทำการสอบถามหรือตรวจค้นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่มีคนมาขอพบลูกค้าที่อยู่อาศัยพนักงานรักษาความปลอดภัย จะทำการติดต่อขึ้นไปหาผู้พักอาศัยก่อนเมื่อได้รับอนุญาตให้ขึ้นไปพบได้จึงจะอนุญาติให้ขึ้นไป พร้อมทั้งจดชื่อและเวลาเข้าเยี่ยม และกลับออกมาไว้เป็นหลักฐานแต่ในบางกรณีอาจจะขอยึดบัตรประจำตัวของผู้มาขอพบไว้ก่อนทั้งนี้แล้วแต่กรณี

2.บริเวณลานจอดรถ
ในบริเวณลานจอดรถพนักงานรักษาความปลอดภัยจะคอยบริการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่นำรถมาจอดและคอยป้องกัน ไม่ให้รถของลูกค้าผู้มาพักอาศัยเกิดการสูญเสียจากการกระทำของคนร้าย เช่น การงัดแงะขโมย

3.บริเวณชั้นตัวบนอาคาร
ในตัวอาคารชั้นบนแต่ละชั้น พนักงานรักษาความปลอดภัยจะคอยเดินตรวจความเรียบร้อยตลอดระยะเวลาทั้งนี้เพื่อสำรวจ ความเรียบร้อยของเหตุการณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพปกติตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าผู้มาพักอาศัยและทรัพย์สิน ของกิจการ

โรงงาน
1.บริเวณประตูเข้า-ออก
จัดพนักงานรักษาความปลอดภัยอยู่ประจำตลอดเวลาเพื่อ

  • ควบคุมการตอกบัตรของพนักงานโรงงานไม่ให้ตอกบัตรแทนกัน
  • การตรวจค้นพนักงานโรงงาน เพื่อป้องกันการลักลอบนำทรัพย์สินของโรงงานติดตัวออกมา
  • กรณีที่บุคคลภายนอกมาขอพบพนักงานของโรงงาน พนักงานรักษาความปลอดภัยจะติดต่อเข้ามาเพื่อแจ้งให้ทราบถึง เหตุผลการขอเข้าพบและเมื่อได้รับอนุญาตให้เข้าพบได้จึงจะให้ผ่านเข้าไปพร้อมทั้งจดชื่อ ลงเวลาเข้า-ออกไว้เป็นหลักฐาน ทุกครั้งเมื่อกลับออกมานำบัตรผ่านมาคืน พนักงานรักษาความปลอดภัยตรวจแล้วว่าถูกต้องและเรียบร้อยจึงจะคืนบัตร ประจำตัวคืนไป

2.รถที่ผ่านเข้า-ออก
ในกรณีที่เป็นรถของลูกค้าพนักงานรักษาความปลอดภัยจะทำการขอใบอนุญาตขับขี่ไว้เป็นหลักฐานพร้อมทั้งจดหมายเลข ทะเบียนรถและเวลาเข้า-ออก ไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งหลักฐานทุกครั้ง แต่ในกรณีที่เป็นลูกค้ารายสำคัญที่โรงงานแจ้งไว้ ให้เพียงทำการจดบันทึกหมายเลขทะเบียนรถและเวลาเข้า-ออกเท่านั้น เพื่อไม่ให้เสียลูกค้ารายสำคัญของโรงงาน

3.บริเวณภายใน
พนักงานรักษาความปลอดภัยจะเดินตรวจความเรียบร้อยตามจุดที่สำคัญ เมื่อเห็นว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดปกติ จะได้รายงาน ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องของโรงงานทราบทันท่วงที

หมู่บ้าน
1.บริเวณทางเข้า-ออก
จัดเจ้าหน้าที่รักษาควาปลอดภัยอยู่ประจำตลอดเวลาเพื่อคอยดูแลความเรียบร้อยของรถที่จะผ่านเข้า-ออกภายในหมู่บ้าน ในกรณีที่เป็นรถโดยสารรับจ้าง พนักงานรักษาความปลอดภัยจำทำการยึดใบอนุญาตขับขี่ไว้ก่อน เมื่อกลับออกมาแล้วจึงจะ คืนให้พร้อมทั้งจดบันทึกหมายเลขทะเบียนรถและเวลาเข้า-ออกไว้เป็นหลักฐาน

2.บริเวณภายในหมู่บ้าน
บริเวณภายในหมู่บ้านพนักงานรักษาความปลอดภัยจะคอยตรวจตราความเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา ถ้าหากบริเวณภายใน หมู่บ้านมีขนาดกว้างใหญ่จะจัดให้มีจักรยานไว้ประจำเพื่อให้พนักงานรักษาความปลอดภัยใช้ขี่ตรวจตราความเรียบร้อย ไปตามตรอก-ซอยต่างๆภายในหมู่บ้าน

3.ในตอนกลางคืน
เข้มงวดกวดขันการตรวจตรา เป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เจ้าของบ้านหลับนอนแล้วถ้าพบบุคคลภายนอกเดินอยู่ตาม ตรอกซอยต่างๆให้ทำการสอบถามถึงวัตถุประสงค์ที่เข้ามา สอดส่องดูแลบ้านที่เจ้าของบ้านไม่อยู่ให้เป็นกรณีพิเศษ ระวังและ คอยดูแลเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้เช่น อัคคีภัย เป็นต้น หากเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้รีบแจ้งสัญญาณให้แก่ผู้อาศัยทราบโดยเร็ว และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยด่วน

ลูกค้าของเรา

บริษัท
1.เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2.บริษัท แกรมมาร์ เฟอร์นิเทค จำกัด(สำนักงานใหญ่)
3.บริษัท เกีย รีฟริกเจอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด(สำนักงานใหญ่)
4.บริษัท เดอะ สเตเบิ้ล เรียล เอสเตท จำกัด (สำนักงานใหญ่)
5.บริษัท ยู.เค.เค. อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดโครงการก่อสร้างเทศบาลบางคูวัด
6. นิติบุคคล อาคารชุด วิลทาวเวอร์
7.บริษัท ฮารุสึ อิมแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
8.บริษัท แกรนด์เมทอล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
9.บริษัท เค.เค.สตีล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
10.บริษัท พร้อมเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
11.บริษัท มิ่งฟง นิตติ้ง กรุ๊ป 1985 จำกัด(สำนักงานใหญ่)
12.บริษัท โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ จำกัด (สำนักงาใหญ่)
13.บริษัท แมกซ์ โฮเทล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
14.บริษัท ฐกฤต จำกัด (สำนักงานใหญ่)
15.บริษัท พลอยจีน (2004) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
16.บริษัท ชุนกะ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
17.บริษัท แผ่นดินไทย อินร์กรุ๊ฟ จำกัด(สำนักงานใหญ่)
18. บริษัท ทีเค เทเลคอมแอนด์เน็ตเวิร์คซัพพลายจำกัด(สำนักงานใหญ่)
19.บริษัท ทรานเน็กซ์ เซอร์วิส จำกัด(สำนักงานใหญ่)
20.บริษัท โรงสีเอกไรซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
21.บริษัท การาจ 888 จำกัด (สำนักงานใหญ่)
22.บริษัท อลู สมารท ดีไซน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
23.บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
24.บริษัท บี.ดี.สตรอว์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
25.บริษัท เอ็ม ยู ไอ รับเบอร์ เบลท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

หมู่บ้าน
1.หมู่บ้าน The Ritmo ชัยพฤกษ์-วงแหวน
2.หมู่บ้าน ลัดดารมย์-รัตนาธิเบศร์
3.หมู่บ้าน สราญสิริ ราชพฤกษ์
4.หมู่บ้าน The Ritmo ชัยพฤกษ์-วงแหวน
5.หมู่บ้าน The Ritmo ชัยพฤกษ์-รามอินทรา
6.หมู่บ้าน ฮาบิเทีย
7.อาร์เค พาร์ค (รามอินทรา-คู้บอล)

ศูนย์ราชการ
1.กองโรงงานกำจัดมูลฝอย (สำนักสิ่งแวดล้อม) กรุงเทพมหานคร
2.กองจัดการขยะของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
3.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี(สำนักงานใหญ่)
4.ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด(สำนักงานใหญ่)
5.พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร

โรงแรม
1.โรงแรม ไมด้า
2.โรงแรม อลิซ
3.โรงแรม กาแล็กซี่

คอนโดมิเนียม
1.คอนโด ชีวาทัย
2.คอนโด เมโทร
3.คอนโด เมโทรสกาย
4.แกรด์ คอนโด
5.คอนโด โกรว
6.คอนโด เทมโปวัน